Skoči na glavno vsebino

Tajnica poklicne mature: Jasmina Velikanje

Kontakt: 05 37 26 800

jasmina.velikanje@gimidrija.si

Prijava k zimskemu roku poklicne mature 2023 – zunanji kandidati

Prijave k zimskemu roku poklicne mature 2023 pošljite najkasneje do 3. decembra 2023 do 14h na mail tajnice poklicne mature: jasmina.velikanje@gmail.com.

Priloga za prijavo je v priponki.

 1. PREDMETI POKLICNE MATURE
 2. ZAKONSKI PREDPISI
 3. KOLEDAR POKLICNE MATURE
 4. KAJ JE POTREBNO VEDETI O POKLICNI MATURI?
 5. OBRAZCI
 1. PREDMETI POKLICNE MATURE

Na naši šoli izvajamo poklicno maturo za program STROJNI TEHNIK.

 1. predmet: SLOVENŠČINA
 2. predmet: STROJNIŠTVO
 3. predmet: MATEMATIKA ali ANGLEŠČINA
 4. predmet: IZDELEK oz. STORITEV IN ZAGOVOR

Priporočila za pripravo in izvedbo projektne naloge za 4. predmet na poklicni maturi

(Dokumentacijo v zvezi z opravljanjem predmeta si lahko pogledate tukaj.)

 1. ZAKONSKI PREDPISI

Področje poklicne mature ureja Pravilnik o poklicni maturi in drugi zakonski predpisi, ki so objavljeni na spletni strani Državnega izpitnega centra. Tu so objavljeni tudi:

 • Maturitetni izpitni katalogi
 • Koledar poklicne mature
 • Podatki o izpitih
 • Predmetni izpitni katalogi
 • Izpitne pole in navodila za ocenjevanje (za 1. in 3. predmet)
 1. KOLEDAR POKLICNE MATURE

Koledar poklicne mature je objavljen na spletni strani RICa. Pri programu strojni tehnik je drugi predmet strojništvo.

Roki, ki jih je določila Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo za 4. izpitno enoto:

Zimski izpitni rok 2023

Sprememba teme in/ali naslova naloge: 2. 12 . 2023

Oddaja seminarske naloge in obrazca Potek dela: 20. 1. 2024

Spomladanski izpitni rok 2024

Oddaja predloga za temo praktičnega dela izpita: 27. 10. 2023

Sprememba teme in/ali naslova naloge: 1. 12. 2023

Oddaja seminarske naloge in obrazca Potek dela: 6. 5. 2024

Predmaturitetni preizkus iz strojništva: 2. 3. 2024

Jesenski izpitni rok

Sprememba teme naloge ali oddaja vloge za temo in naslov za dijake, ki bodo 4. predmet prvič opravljali na jesenskem izpitnem roku: 6. 5. 2024

Oddaja seminarske naloge in obrazca Potek dela: 19. 8. 2024

4. KAJ JE POTREBNO VEDETI O POKLICNI MATURI?

IZPITNI RED

PRIJAVA K POKLICNI MATURI

POGOJI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE MATURE

Poklicno maturo lahko opravlja, kdor je uspešno končal zadnji letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali je opravil mojstrski izpit oziroma kdor je uspešno končal četrti letnik gimnazije in opravil poklicni tečaj.

Kandidat, ki predpisanih pogojev ne izpolnjuje, nima pravice pristopiti k poklicni maturi.

 • KAKO SE PRIJAVITE

Prijavite se lahko kljub temu, da do prijave še ne izpolnjujete pogojev za opravljanje poklicne mature.Za prijavo je potrebno izpolniti obrazec prijava k poklicni maturi, ki ga lahko dobite na šoli pri tajnici šolske maturitetne komisije in na spletni strani.

V prijavi je potrebno navesti:

 • Točne rojstne podatke
 • EMŠO
 • Podatke o dosedanjem izobraževanju na naši šoli (izobraževalni program, naziv poklicne/strokovne izobrazbe).Na 3. stran prijavnice v rubriko “Drugi podatki” napišite tudi svojo telefonsko številko in naslov elektronske pošte.Če ste opravili prekvalifikacijo in želite, da vam priznamo predmete iz predhodnega opravljanja poklicne mature ali zaključnega izpita, priložite fotokopijo obvestila in spričevala o zaključku izobraževanja. V rubriko “Drugi podatki” napišite, katere predmete želite imeti priznane.

Prijavnico lahko oddate samo osebno tajnici ŠMK ali jo pravočasno pošljete priporočeno po pošti. Pri pošiljanju po pošti za datum prijave upoštevamo datum, ki je odtisnjen na poštni ovojnici. Prijavnice, ki ni bila pravočasno poslana ali oddana, ne upoštevamo.

POMEMBNO: podatki v prijavi k poklicni maturi morajo biti čitljivo napisani in točni. Kandidat zanje odgovarja s svojim podpisom.

NAKNADNA PRIJAVA K POKLICNI MATURI

Naknadna prijava je mogoča le zaradi upravičenih razlogov, kot je določeno v 28. členu Pravilnika o poklicni maturi. Vsa dokazila – npr. zdravniška opravičila preverimo.

O upravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči šolska maturitetna komisija s sklepom na podlagi ustreznih dokazil v petih dneh po prejemu vloge. Šolska maturitetna komisija o odločitvi obvesti kandidata in Državni izpitni center.

ODJAVA OD POKLICNE MATURE

Od poklicne mature ali posameznega izpita poklicne mature se lahko odjavite samo pisno najkasneje 4 dni pred začetkom poklicne mature z obrazcem odjava od poklicne mature.

Odjavo lahko oddate osebno tajnici ŠMK ali po elektronski pošti ali jo pošljete priporočeno po pošti.

POMEMBNO: Odjavite se pravočasno!

V primeru, da se ne odjavite pravočasno, ste dolžni izpite plačati (če ste samoplačnik), tudi če jih niste opravljali.

PLAČILO IZPITOV POKLICNE MATURE

V skladu s sklepom Sveta šole, sprejetega na seji, dne 5. 11. 2019, morajo kandidati, ki nimajo statusa dijaka, plačati šoli znesek za izpite za zaključek izobraževanja na podlagi priloženega cenika.

Cena posameznega izpita poklicne mature na Gimnaziji Jurija Vege znaša 80 evrov.

Kandidatom, ki so končali program šolanja na Gimnaziji Jurija Vege Idrija se prizna 25% popust.

Kandidati imajo v ceno vključene tri konzultacije z učiteljem  predmeta, ki ga opravlja na maturi, lahko pa se udeležijo tudi priprav za maturo pri rednih urah pouka.

Kandidat nakaže znesek z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) na naslov Gimnazija Jurija Vege Idrija, Študentovska 16, 5280 Idrija, na transakcijski račun: SI56 01100 6030 692957, referenca SI002020. Na univerzalnem plačilnem nalogu morata biti navedena ime in priimek kandidata, ki se prijavlja k opravljanju maturitetnega izpita. V namenu plačila kandidat obvezno označi ali gre za opravljanje maturitetnih izpitov v spomladanskem ali jesenskem izpitnem roku.

Kandidat mora ob prijavi k izpitom poklicne mature priložiti tudi potrdilo o vplačanem znesku, ki ga je nakazal šoli. V primeru pravočasne odjave od izpitov se kandidatu vrne vplačani znesek, od katerega se odšteje 20€ za nastale stroške.

POPRAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE OCEN

IZBOLJŠEVANJE OCEN

Kandidat, ki je opravil poklicno maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve leti po opravljeni poklicni maturi pravico do enkratnega ponovnega opravljanja izpita iz posameznih predmetov poklicne mature.

Za splošni uspeh pri poklicni maturi se upošteva boljša ocena.

POPRAVLJANJE OCEN

Kandidat, ki je pri poklicni maturi ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama, ima v skladu z zakonom pravico do popravljanja negativno ocenjenih predmetov še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli. Če ocen ne popravi, mora ponovno opravljati poklicno maturo v celoti.

Ocena predmeta storitev in zagovor je trajna.

Kandidat, ki opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi del poklicne mature.

OPRAVLJANJE MATURE V CELOTI

Ponovno opravljanje poklicne mature v celoti ni omejeno in se lahko opravlja tudi večkrat, vendar se pri tem rezultati prejšnjega opravljanja mature ne upoštevajo. Izjema je le pozitivna ocena za izdelek oz. storitev, ki se prizna trajno. Lahko pa kandidat ponovno opravlja storitev ali izdelek; v tem primeru se upošteva boljša ocena.

KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI

PETI PREDMET – OPRAVLJANJE POSAMEZNEGA PREDMETA SPLOŠNE MATURE

Izpit iz posameznega predmeta splošne mature lahko v skladu s 25. členom Zakona o maturi opravlja kandidat,

ki je že opravil poklicno maturo oziroma kandidat, ki opravlja poklicno maturo in

je ta predmet pogoj za vpis v visokošolski študijski program oziroma se upošteva pri izbiri kandidata za vpis v tak program.

Podrobnejše pogoje za vpis na posamezne študijske programe vsako leto objavi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Zato je kandidatu prepuščeno, da pravilno izbere predmet splošne mature, ki ga bo opravljal ob poklicni maturi.

PRIJAVA

Poklicni maturanti opravljajo izpit iz posameznega predmeta splošne mature na srednjih šolah, ki izvajajo gimnazijski program (v nadaljevanju gimnazija) pod pogoji in pravili, ki veljajo za splošno maturo. V skladu s 26. členom Zakon o maturi se lahko prijavijo na gimnaziji pri tajniku ŠMK za splošno maturo (velja za redne dijake) ali na Državnem izpitnem centru, ki kandidata s sklepom razporedi na gimnazijo. Pisni vlogi morajo priložiti pravilno izpolnjeno Prijavo k izpitu iz predmeta splošne mature in dokumentacijo, ki jo prijava zahteva ter fotokopijo plačila izpita, če kandidat nima statusa dijaka.

VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV

5. OBRAZCI

Dostopnost