Strojni tehnik

Posnetek dijakov pri strokovnih predmetih:

  • Interesne dejavnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njimi dijaki razširjajo in poglabljajo splošna in posebna znanja. Izvajajo se kot vsebinski sklopi in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Šola v letnem delovnem načrtu natančno razporedi izvajanje dejavnosti v treh sklopih. Z natančno razporeditvijo ur seznani dijake in starše po sprejetju letnega delovnega načrta, predvidoma do konca septembra.

V programu srednjega strokovnega izobraževanja strojni tehnik je razporeditev po sklopih naslednja:

1. Obvezni enotni del

l.let.

2.let.

3.let.

4.let.

– strojni tehnik

52

52

52

36

K temu delu spadajo športni dnevi, razni ogledi, seznanitve s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi okolja, zdravstvena vzgoja ipd..

2. Vsebine povezane s programom

l.let.

2.let.

3.let.

4.let.

– strojni tehnik

20

20

20

16

Sem sodijo še strokovne ekskurzije, organizirana predavanja, tekmovanja v znanju ipd..

3. Vsebine povezane s prosto izbiro dijaka

l.let.

2.let.

3.let.

4.let.

– strojni tehnik

24

24

24

12

Te dejavnosti je možno opraviti preko ponudbe šole (glej katalog obveznih izbirnih vsebin) ali izven šole (organizirane aktivnosti kot so treningi, pevski zbori, tečaji, tekmovanja).

Dostopnost