Skoči na glavno vsebino

Mehatronik operater

Posnetek dijakov pri praktičnem pouku:

  • Interesne dejavnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njimi dijaki razširijo in poglabljajo splošna in posebna znanja. Izvajajo se kot vsebinski sklopi in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Šola v letnem delovnem načrtu razporedi izvajanje dejavnosti v treh sklopih. Z razporeditvijo ur seznani dijake in starše po sprejetju letnega delovnega načrta, predvidoma do konca septembra.

V programu srednjega poklicnega izobraževanja, mehatronik – operater je razporeditev po sklopih naslednja:

Mehatronik operater                                    1. letnik (64)       2. letnik (64)        3. letnik (2)

Obvezni enotni del                                             32                           32                         2

Vsebine povezane s programom                        16                           16                         /

Od tega po lastni izbiri dijaka                            20                           16                           /

K obveznemu enotnemu delu spadajo športni dnevi, razni ogledi, seznanitve s kulturnimi in zgodovinskimi znamenitostmi okolja, zdravstvena vzgoja in aktivno državljanstvo v 3. letniku..

Vsebine povezane s programom so strokovne ekskurzije, organizirana predavanja, ogled sejma s strokovnega področja, poklicno usmerjanje…

Izbirne dejavnosti je možno opraviti preko ponudbe šole (glej katalog obveznih izbirnih vsebin) ali izven šole (organizirane aktivnosti kot so treningi, pevski zbori, tečaji, tekmovanja).

b) Aktivno državljanstvo

3.letnik: 30 ur

Dostopnost