Mehatronik operater

Posnetek dijakov pri praktičnem pouku:

  • Interesne dejavnosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju

Interesne dejavnosti so sestavni del predmetnikov v poklicnem in strokovnem izobraževanju. Z njimi dijaki razširijo in poglabljajo splošna in posebna znanja. Izvajajo se kot vsebinski sklopi in ne kot razporejene ure v okviru urnika. Šola v letnem delovnem načrtu razporedi izvajanje dejavnosti v treh sklopih. Z razporeditvijo ur seznani dijake in starše po sprejetju letnega delovnega načrta, predvidoma do konca septembra.

V programu srednjega poklicnega izobraževanja, mehatronik – operater je razporeditev po sklopih naslednja:

Mehatronik operater                                    1. letnik (64)       2. letnik (64)        3. letnik (32)

Obvezni enotni del                                             32                           32                         16

Vsebine povezane s programom                        16                           16                           8

Od tega po lastni izbiri dijaka                            16                           16                           8

 

Te dejavnosti je možno opraviti preko ponudbe šole (glej katalog obveznih izbirnih vsebin) ali izven šole (organizirane aktivnosti kot so treningi, pevski zbori, tečaji, tekmovanja).

 

Dostopnost