Svetovalna služba

Temeljni cilj svetovalne službe je optimalni razvoj mladostnika ter podpora vsem sodelujočim v vzgojno-izobraževalnem procesu, da bi imeli vsi boljše pogoje in bolj spodbudno okolje.

Osnovna področja dela svetovalne službe:

  • Svetovalno delo z dijaki

Vpis in sprejem novincev, pomoč pri prenosu prijav, svetovanje dijakom, ki se želijo prešolati, spremljanje ponavljalcev in preusmerjenih dijakov, pomoč dijakom pri izpopolnjevanju metod in tehnik učenja, svetovanje za osebni in socialni razvoj, poklicna orientacija, pomoč pri reševanju socialno-ekonomskih stisk, delo z dijaki s posebnimi potrebami in z nadarjenimi dijaki, svetovalna pomoč dijakom pri razreševanju osebnih stisk, učnih ali vedenjskih težava, socialne problematike, …

  • Svetovalno delo z učitelji

Udeležba na internih strokovnih izpopolnjevanjih, sodelovanje na sejah učiteljskega zbora, posvetovanje z učitelji glede izvajanja pouka ali vodenja oddelčne skupnosti, …

  • Svetovalno delo s starši

Organizacija predavanj za starše, pogovorne ure za starše, svetovanje staršem in dijakom ob pojavu različnih težav v šoli, ….

Vir: Gabi Čačinovič Vogrinčič idr. (2008). Programske smernice. Svetovalna služba v gimnazijah, nižjih in srednjih poklicnih šolah ter strokovnih šolah in v dijaških domovih. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.

Šolska svetovalna delavka je Ana Bajt, mag. psih., ki je bila zaposlena v okviru projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018.

Če imate dijaki ali starši kakršne koli težave, o katerih bi se radi pogovorili, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo vsak dan med 8. in 13. uro. Po dogovoru sta svetovalni delavki dosegljivi tudi izven uradnih ur oz. v popoldanskem času. Priporočamo, da se v vsakem primeru za srečanje predhodno dogovorite.

Telefon: 05 37 26 804

e-pošta: ana.bajt@gimidrija.si

 

 

 

 

 

Dostopnost