Predmetnik

Obvezni predmeti 1. 2. 3. 4. Skupno
Slovenščina 4 4 4 4+1 595
Matematika 4 4 4 4+1 595
Prvi tuji jezik 3 3 3 3+1 455
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Likovna umetnost 2       52+18**
Glasba 2       52+18**
Geografija 2 2 2   210
Biologija 2 2 2   210
Kemija 2 2 2   210
Fizika 2 2 2   210
Psihologija   2     70
Sociologija     2   70
Filozofija       2 70
Informatika 2       70
Izbirni predmeti   3 3

8

5-9

630
Obv.  izbirne vsebine (letno)** 90 90 90 30 300

 

Predmetnik ima 3 dele:

Obvezne štiriletne predmete:

slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja.

Obvezne predmete: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika.

Izbirne predmete v 2. 3. in 4. letniku

V šolskem letu 2020/21 izvajamo:

 2. in 3. letnik

Vse ITS in izbirne module obiskujejo sočasno dijaki 2. in 3. letnikov razen medpredmetni sklop Vzgoja za solidarnost in sociologija, ki ga izvajamo samo v 3. letniku gimnazije. Za tak model smo se odločili zaradi večji ponudbe izbirnih predmetov dijakom.

 Katalog izbirnih predmetov

Razporeditev OIV po letnikih

  1. letnik
– knjižnična in informacijska znanja 7
– zdravstvena vzgoja 4
– teden športa 17
– glasba in likovna umetnost 35
– učenje za učenje 3
– ekskurzija 5
Prosta izbira dijaka 19 ur.  
  1. letnik
– knjižnična in informacijska znanja 8
– vzgoja za družino, mir in nenasilje 15
– kulturne dejavnosti 5
– športni dnevi 12
– ekskurzija 6
– zdravstvena vzgoja 4
Prosta izbira dijaka 40 ur.  
  1. letnik
– zdravstvena vzgoja s tečajem prve  pomoči 14
– športni dnevi 12
– državljanska kultura 15
– ekskurzija 5
Prosta izbira dijaka 44 ur.  
  1. letnik
– športni dnevi 12
– ekskurzije 11
– zdravstvena vzgoja 2
– kulturno umetniške vsebine 5
   

Vsebine po prosti izbiri lahko dijaki prvih treh letnikov izbirajo:

  1. a) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo
  2. b) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti naše šole

Ponujene vsebine bo šola izvajala le ob določenem številu prijavljenih dijakov.

Vsak dijak je dolžan vsako leto opraviti izbirne vsebine (program obveznega dela in program po prosti izbiri), sicer ne more prejeti letnega spričevala (OIV se evidentirajo v letnem spričevalu opravil/ni opravil). Za predstavitev interesnih dejavnosti v organizaciji šole smo pripravili Katalog interesnih dejavnosti.

Katalog interesnih dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost