Predmetnik

Obvezni predmeti 1. 2. 3. 4. Skupno
Slovenščina 4 4 4 4+1 595
Matematika 4 4 4 4+1 595
Prvi tuji jezik 3 3 3 3+1 455
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Likovna umetnost 2       52+18**
Glasba 2       52+18**
Geografija 2 2 2+0,5*   210 + 17,5*
Biologija 2 2 2   210
Kemija 2 2 2   210
Fizika 2 2 2+0,5*   210 + 17,5*
Psihologija   2     70
Sociologija     2   70
Filozofija       2 70
Informatika 2       70
Izbirni predmeti oz. ITS (nerazporejene ure)   3 3

8

5-9

630
Obv.  izbirne vsebine (letno)** 90 90 90 30 300

 

Predmetnik ima 3 dele:

 

Obvezne štiriletne predmete:

slovenščina, matematika, prvi tuji jezik, drugi tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja.

 

Obvezne predmete: glasba, likovna umetnost, geografija, biologija, kemija, fizika, psihologija, sociologija, filozofija, informatika.

 

Izbirne predmete v  4.letniku in izbirni interdisciplinarni tematski sklop (ITS) v 2. in 3. letniku

Katalog izbirnih predmetov 2020/21

 

Obvezne izbirne vsebine – gimnazija

So sestavni del predmetnika in se od predmetov razlikujejo po načinu izvajanja, saj se ne izvajajo pri rednem pouku. Izbirne vsebine so za dijake možnost pridobivanja takih znanj in spretnosti, ki zadovoljujejo njihove individualne želje in nagnjenja. Obvezne izbirne vsebine niso predmeti niti nadomestilo za pouk.

 

Razporeditev OIV po letnikih

  1. letnik

 

– knjižnična in informacijska znanja 7
– zdravstvena vzgoja 4
– teden športa 17
– glasba in likovna umetnost 36
– učenje za učenje 3
– ekskurzija 5
Prosta izbira dijaka 18 ur.  

 

  1. letnik

 

– knjižnična in informacijska znanja 8
– vzgoja za družino, mir in nenasilje 15
– kulturne dejavnosti 5
– teden športa 17
– ekskurzija 5
– zdravstvena vzgoja 4
Prosta izbira dijaka 36 ur.  

 

 

  1. letnik

 

– zdravstvena vzgoja s tečajem prve  pomoči 14
– teden športa 17
– državljanska kultura 15
– ekskurzija 5
Prosta izbira dijaka 39 ur.  

 

 

  1. letnik

 

– športni dan 6
– ekskurzije 17
– zdravstvena vzgoja 2
– kulturno umetniške vsebine 5

Vsebine po prosti izbiri lahko dijaki prvih treh letnikov izbirajo:

  1. a) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo
  2. b) iz kataloga obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti naše šole (stran 40)

 

Ponujene vsebine bo šola izvajala le ob določenem številu prijavljenih dijakov.

Vsak dijak je dolžan vsako leto opraviti izbirne vsebine (program obveznega dela in program po prosti izbiri), sicer ne more prejeti letnega spričevala (OIV se evidentirajo v letnem spričevalu opravil/ni opravil).